Login Register


PROJECT MANAGEMENT : PROJECT MONITORING COURSE

การติตตามและประเมินผลโครงการตามมาตรฐานสำนักงบประมาณ และ สคร. : สำหรับรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานราชการ

การวิเคราะหงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ มีระบบการติดตาม และประเมินผลโครงการ ให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายนอกหลายหน่วยงาน และมีความจำเป็นที่จะต้องรายงานผลทุกไตรมาส ทำให้มีความยากลำบากในการติดตาม และประเมินผลโครงการที่อย่างครอบคลุมและถูกต้อง ด้วยความพร้อมของทีมงาน InterFinn ที่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถให้การสนับสนุนท่านได้อย่างดี


โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: กระบวนการคิดและแนวทางการติดตามโครงการ
กระบวนการคิดเกี่ยวกับการติดตามโครงการ

ความหมายของติดตามโครงการ

 • เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อใช้วัดผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการตามแผนงานที่ได้มี การระบุในโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • องค์ประกอบของการติดตามโครงการ

 • วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการชี้วัด
 • ตัวชี้วัด KPI : ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าแผนงาน/โครงการ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่
 • เป้าหมาย (Target) : เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ใน แผนงาน/โครงการบรรลุถึงค่านั้นๆ
 • แผนงานกิจกรรมของโครงการ : แผนการปฎิบัติงานที่มีการลำดับเป็นขั้นๆ ในการทำกิจกรรม
ลักษณะของการติดตามโครงการที่ดี
 • ต้องประหยัด : ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องช่วยให้เกิดความมั่นใจแก่หน่วยงาน ว่าจะสามารถทำงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจเอาไว้ มีเทคนิคไม่ยุ่งยาก ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง
 • รายงานผลต้องรวดเร็ว : การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความแตกต่าง ระหว่างเป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงอย่างรวดเร็ว
 • เน้นส่วนสำคัญของผลงาน : การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนสำคัญของผลงานอันจะ ส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดส่วนปลีกย่อยจะไม่มีประโยชน์ต่อองค์กร
 • สามารถเข้าใจได้ง่าย : การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ถ้ากระบวนการยุ่งยากซับซ้อน เลื่อนลอย จะไม่เกิดประโยชน์ในทางปฎิบัติ
 • เป็นที่ยอมรับ : การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฎิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์และ เหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติเกิดการยอมรับ และทุ่มเทในการปฎิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล
เทคนิคการควบคุมและติดตามผล
 • การควบคุมด้านคุณภาพ : เทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อวัดว่าสินค้าและบริการที่ผลิตได้นั้น ตรงต่อความต้องการของโครงการ
 • การควบคุมด้านปริมาณ : การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาวัดผลในทางปริมาณ เช่น การวัดจำนวนผลผลิต
 • การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย : การใช้ระบบงบประมาณเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย เป็นเทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุด
 • การควบคุมด้านเวลา : การควบคุมให้งานต่างๆ ดำเนินไปโดยสามารถจัดทำได้เสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้วางไว้

วันที่ 2: การทดลองใช้โปรแกรมติตดามโครงการ

การทดลองใช้โปรแกรมติดตามโครงการ

การฝึกปฎิบัติทดลองใช้โปรแกรมติดตามโครงการตอบข้อสักถามและบรรยายสรุป

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 5000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 1 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : ประสบการณ์ 1 ปี มีประสบการณ์ติดตามโครงการมาก่อน

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • แนวคิดและวิธีการติดตามโครงการ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามโครงการ
 • วิธีการประเมินโครงการ
 • การตีค่าและติดตามโครงการ
 • เครืองมือ Excel Template สำหรับใช้ในงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ทักษะด้านการติดตามโครงการที่ถูกต้อง
 • เทคนิคการติดตามโครงการจากหน่วยงานอืน
 • การใช้เครื่องมือช่วยสนับสนุนการติดตามงาน
 • เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประเมินโครงการ
 • การบริหารจัดการโครงการ

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

รูปแบบการฝึกอบรม

E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook