FINN SOFTWARE SOLUTIONS


         INTERFINN มีทีมงานพัฒนา Business Sofeware Solution ระดับมืออาชีพ ได้รับการยอมรับจากรัฐวิสาหกิจชั้นนำ


MANAGEMENT SYSTEM SOLUTIONS

- Advance Risk Management Solutions : GRC

FINN GRC SOLUTIONS

         โซลูชั่นของ FINN GRC SOLUTIONS ช่วยให้องค์กรของคุณ สามารถสร้างโปรแกรมจัดการบริหารความเสี่ยงและการปฏิ บัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน (eGRC) ของ COSO ร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพทั้งในด้าน IT , Financial , Operation , Compliance , Internal Audit

         ซื่งโซลูชั่นเหล่านี้ประกอบด้วยนโยบายความเสี่ยง การปฏิบัติการ ด้านการบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนดขององค์กรที่สามารถตรวจ สอบได้ เชื่อถือได้ มีความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลMANAGEMENT SYSTEM SOLUTIONS

- Corporate Performance Management : CPM

FINN CPM SOLUTIONS

         Business Intelligence ได้กลายเป็นระบบส่วนหนึ่งของการพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์และรายงานข้อมูลที่เกี่ยว กับองค์กร โดยที่ซอฟแวร์ BI เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น CPM โดยรวม โซลูชั่น CPM ช่วยให้ฝ่ายยุธทศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ แสดงมูลค่าเชิงกลยุทธ์ขององค์กรแก่หน่วยงานภายใน หรือ ติดตาม ความก้าวหน้า ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด KPI และมี ระบบ Early Warning System ในการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในการ บริหารจัดการในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน หรือ โครงการที่ มีความสำคัญสูงได้

         ระบบรายงาน Dash Board สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเสมือน Real Time ที่ได้มาตรฐานและส่งต่อให้ผู้บริหารพิจารณาได้ตลอดเวลาMANAGEMENT SYSTEM SOLUTIONS

- Project Management Solutions

FINN ePROJECT SOLUTIONS

         FINN ePROJECT SOLUTION รวมคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดและระบบใน การสื่อสารที่ใกล้ชิด เพื่อให้คุณและทีมงาน สามารถมุ่งเน้นการทำสิ่งต่างๆได้ รวมถึงการจัดการงานแผนงาน/โครงการ, การติดตามเวลา,เหตุการณ์สำคัญ,แผนภูมิ Gantt, รายงานระดับสำหรับผู้บริหารระดับสูงมันทีและอื่นๆ โดยเฉพาะการ ทำงานเป็นทีมสำหรับ Enterprise ให้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทีมงานที่ มีประสิทธิภาพสูง โดยมีการสนับสนุนและชั้นการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอน

         FINN ePROJECT SOLUTIONS รวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของการบริหารจัดการองค์กรระดับ EnterpriseFINANCIAL BUSINESS SOLUTIONS

- Busisness Plan Intelligence for Banking

FINN BPLAN SOLUTIONS

เหตุใดฉันจึงต้องมีโปรแกรมจัดทำแผนธุรกิจ?

         บริษัทของคุณเป็นสื่อกลางเกี่ยวกับการพิจารณาการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการระดับกลาง (Medium) และผู้ประกอบการย่อย (SMEs) FINN BPLAN SOLUTION คือคำตอบที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ ได้อย่างครบวงจร

          แผนธุรกิจทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเพื่อช่วยให้คุณลูกค้าของคุณ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณ/องค์กรของคุณให้คำปรึกษาการทำงาน และการสร้างและเติบโตทางธุรกิจแก่ลูกค้าของคุณFINANCIAL BUSINESS SOLUTIONS

- Credit Rating and Credit Scoring for Banking

FINN CREDIT RISK MANAGEMENT SOLUTIONS

         แพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Platform)

         ประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเครดิตรและกระบวนการสร้างเครดิตรให้โดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตรเป็น โซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตรและการให้สินเชื่อทางการค้า หน้าที่หลัก ได้แก่ การกระจายและการวิเคระห์งบการเงินและการใช้และการจัดรูปแบบความเสี่ยงด้านเครดิตรภายใน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ให้ กู้เชิงพาณิชย์สามารถทำงานด้านเครดิตรให้เป็นระบบอัตโนมัติและตัดสินใจลงทุนด้านสินเชื่อได้ดียิ่งขึ้น