Login Register


MARKETING STRATEGY & PLAN : COMPANY

กลยุทธ์วางแผนการตลาด : สำหรับธุรกิจเอกชน

หลักสูตรกลยุทธ์การวางแผนการตลาด เป็นการสอนเทคนิคการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม และสร้าง กระบวนการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จำเป็นจะต้องดำเนินงานวางแผนด้านการตลาดให้มียุทธวิธี นักการตลาดทั่วไปมักจะติดกับดักของความคิดที่ว่า "การวางแผนการตลาด" หมายถึง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ขายสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่เพียงพอในการวางแผน กลยุทธ์การตลาดที่แท้จริง


โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: แนวคิดและเทคนิคกลยุทธ์วางแผนการตลาด
กลยุทธ์การตลาด

แนวคิดของกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาด

 • การกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการตรวจสอบกระบวนการกลยุทธ์การตลาด
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของตลาดจากการนำเสนอกิจกรรมการตลาด และการคาดการณ์พัฒนาการตลาด
 • การประยุกต์ใช้การวิจัยการตลาดที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้เข้าใจและสามารถระบุความต้องการของลูกค้า
(ตัวอย่างหลักสูตร อยู่ที่ Destop Marketing & Strategy Plan.pdf)


วันที่ 2: เขียนแผนกลยุทธ์ด้านการแข่งขันในตลาดผ่าน Program Excel Template

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการเขียนแผนกลยุทธ์ด้านการแข่งขัน

นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการเขียนแผนกลยุทธ์ที่ได้เตรียมไว้ ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนสมมติฐานด้านการตลาดและจำลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่างๆ

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 5000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 1 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการตลาด และส่งเสริมการตลาด

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • คุณจะสามารถเข้าใจบทบาทของกลยุทธ์การตลาดในระดับผู้ประกอบการ
 • คุณจะเข้าใจข้อแตกต่างของ Marekting strategy และ Marketing tactics
 • คุณจะเข้าใจเครื่องมือในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการคาดการณ์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
 • การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการวางแผนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่งด้านการตลาดในการแข่งขัน
 • วิธีการประเมินสถานการณ์และผลกระทบของกลยุทธ์และวิธีการป้องกัน
 • เรียนรู้วิธีการกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ และกระบวนการตัดสินใจ
 • ตัวอย่างกรณีศึกษาจากต่างประเทศ

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
 • นักการตลาดใหม่ที่ยังไม่ชำนาญด้าน
 • การวางแผนกลยุทธ์

รูปแบบการฝึกอบรม

 • วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับ การทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ การทำงานเดี่ยวที่คิดจากผลิตภัณฑ์ ของบริษัทตนเอง และนำเสนอในห้อง เรียนเพื่อวิจารณ์ผลงานและฝึกอบรม จากสถานการณ์จำลองต่างๆ
 • โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง
E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook