Login Register


DEBT RESTRUCTURING FOR LOAN OFFICERS: BANK AND FINANCE BUSINESS

เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

หลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุด คือประสงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่ทำการปรับโครงสร้างหนี้สามารถ ดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีเหตุเชื่อว่าบริษัทลูกหนี้ ดังกล่าวมีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดได้ หลักการนี้มุ่งให้ความสำคัญแก่ความร่วมมือ เป็นเอกภาพอย่างทันท่วงทีระหว่างบรรดาผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่าย ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรร และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ทุกฝ่าย


โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: หลักการวิเคราะห์และสาเหตุการปรับโครงสร้างหนี้
หลักการวิเคราะห์การปรับโครงสร้างหนี้
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อจำเป็นจะต้องทำการวัดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้บนพื้นฐานของ ความแตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินสด และประมาณการเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา ที่ลูกหนี้สามารถยอมรับได้ หรือเพียงพอกับการชำระหนี้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบประมาณล่วงหน้าสำหรับลูกค้า
 • วิธีการวางแผนการผลิตและค่าใช้จ่ายงบประมาณ : จะต้องมีการพิจารณางบการเงินในส่วนของอัตรา ส่วนทางการเงิน และลักษณะของธุรกิจลูกค้า มีรูปแบบการทำงานแบบใดประกอบการพิจารณา
 • วิธีการในการขยายระยะเวลาค่าใช้จ่ายงบประมาณ : จะต้องพิจารณารูปแบบการเก็บสต็อกสินค้า และระยะเวลาในการเก็บหนี้ ประกอบกับการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้า
 • วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลงบประมาณเงินสด : จะต้องมีการสอบถามเกี่ยวกับปริมาณลูกค้าที่เพิ่ม ขึ้นในแต่ระยะเวลา และระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกค้า
 • การจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด : นำข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าที่มีอยู่มาทำการ วิเคราะห์และจัดทำประมาณการล่วงหน้า

วันที่ 2: เทคนิคการวิเคราะห์ประมาณงบการเงินล่วงหน้าด้วย Excel Template

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการวิเคราะห์งบการเงินและพยากรณ์ทางการเงิน

นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการประมาณการเงินและการวางแผนการเงิน ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนสมมติฐานด้านการเงินและจำลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่างๆ

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 5000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 1 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : เจ้าหน้าที่ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ หรือเจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการสินเชื่อ

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • หลักของการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับผู้ชำนาญการ
 • คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการทำกำไร และอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน
 • คุณจะเข้าใจการวิเคราะห์และจัดทำแนวโน้มการกำหนดงบประมาณ และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อระดับมาตรฐานสากล และแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่มีข้อผิดพลาด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่งด้านการวิเคราะห์สินเชื่อระดับผู้ชำนาญการ
 • วิธีการประเมินสถานการณ์ และผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของเป้าหมายและศักยภาพของลูกค้าธนาคาร
 • การวิเคราะห์งบประมาณด้านการเงินของลูกค้าธนาคาร

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณการเงิน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่สอบทานด้านสินเชื่อ

รูปแบบการฝึกอบรม

 • วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับ การทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ การทำงานเดี่ยวที่คิดจากงบการเงิน ของลูกค้าธนาคารตนเอง และนำเสนอในห้องเรียนเพื่อวิจารณ์ผลงานและฝึกอบรม จากสถานการณ์จำลองต่างๆ
 • โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง
E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook