Login Register


ประโยชน์การจัด IN-COMPANY TRAINING


ประโยชน์ของเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
 1. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญาที่แท้จริงขององค์กร
 2. ผู้เข้ารับการอบรมอยู่สังกัดเดียวกัน และหน่วยงานที่สังกัดเข้าใจในองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร
 3. การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการ
 4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับการส่งบุคลากรไปเพียงท่าน หรือ 2 ท่านไปอบรมภายนอก เนื่องจากลดค่าใช้จ่าย ในเรื่อง การประสานงาน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก
 5. สถาบันมีการพัฒนา Excel Template เป็นการเฉพาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ติดต่อ

บริษัทอินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
โทรศัพท์ (คุณตุ้ย) 081 588-1532
อีเมล์ interfinn@gmail.com


รายชื่อหน่วยงานที่จัด In-Company Training ปี 2557

หลักสูตรที่ฝึกอบรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร : การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขั้นสูงระบบโปรแกรมบริหารความเสี่ยงขั้นสูง

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บตท

หลักสูตร : การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขั้นสูงระบบโปรแกรมบริหารความเสี่ยงขั้นสูง

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร : การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขั้นสูงระบบโปรแกรมบริหารความเสี่ยงขั้นสูง

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

หลักสูตร : การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (KRIs)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร : การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (KRIs)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าที่สำคัญของโครงการตามมาตรฐาน สำนักงบประมาณ

รายชื่อหน่วยงานที่จัด In-Company Training ปี 2556

หลักสูตรที่ฝึกอบรม

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

หลักสูตร : การบริหารจัดการด้านความเสี่ยง ERM COSO

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

หลักสูตร : การบริหารจัดการด้านความเสี่ยง ERM COSO

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

หลักสูตร : การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) และ Business Impact Analysis (BIA)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลักสูตร : การบริหารจัดการด้านความเสี่ยง ERM COSO

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าที่สำคัญของโครงการตามมาตรฐาน สำนักงบประมาณ หรือ สคร.

ทำไมต้องเลือกเรา Why choose us?

สถาบันอินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่
มีประสบการณืในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของรัฐและรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศมาอย่างยาวนาน ถ้าองค์กรต้องการเพิ่มความรู้ ทักษะ ที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในธุรกิจของท่านอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรออกแบบเฉพาะ EXECUTIVE'S YOU

หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะเจาะจง

  หลักสูตรที่ออกแบบสำหรับ in-company โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ
  ในหลักสูตรที่บรรยาย และมีโปรแกรม
  Excel Template ที่สามารถนำไปใช้
  งานได้จริงที่พัฒนาขึ้นมาโดยทีมงาน
  ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันที่มีความรู้
  ในหลักสูตรที่อบรมอย่างแท้จริง

  หลักสูตรที่เปิดอบรมภายใน In-Company
 • หลักสูตร Project Risk Management (Advance)
 • หลักสูตร Project Monitoring and Intelligent Dashboard (Advance)

วิทยากรระดับผู้นำ professional

 • วิทยากรชั้นนำระดับประเทศ
 • วิทยากรที่บรรยายมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายตามสถาบันการศึกษาของรัฐชั้นนำหลายแห่ง