CERTIFICATE COURSES

PROFESSIONAL MANAGEMENT


         

INTERFINN Certifate

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจะส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตน ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยทุกหลักสูตรที่เปิดสอน จะพัฒนามาจากหลักสูตรชั้นนำของต่างประเทศ ที่มีราคาแพงมาก และตำราภาษาอังกฤษจะถูกแปลง ใหม่เป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ

ผู้เรียนจะต้องสมัครสมาชิกกับทางสถาบันผ่านทาง เว็บไซต์ Interfinn.com

ค่าใช้จ่ายในการเข้า รับการอบรม 14,500 บาท ต่อหลักสูตร/คน ระยะเวลาในการเรียน 5 วัน

หลักสูตรสำหรับบริษัทเอกชน