ADVANCE RISK MANAGEMENT ERM COSO & ISO 31000:2009

การบริหารความเสี่ยง ขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009 สำหรับรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานราชการ

หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจสามารถพัฒนาเครื่องเตือนภัยล่วงหน้าโดยใช้เครื่องมือด้านความเสี่ยงที่มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมกับองค์กร ด้วยในปัจจุบันเครื่องมือและนโยบายด้านการบริหาร ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระดับสากลมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานในการนำมาใช้

ประโยชน์ของเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
 1. ใช้ในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 2. เป็นการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่จะต้องใช้เงินลงทุนสูงๆ
 3. ใช้สนับสนุนการวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ และกิจกรรมการควบคุมภายใน
 4. แสดงถึงความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

โครงสร้างหลักสูตร คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

วันที่ 1: กระบวนการคิดและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับ ADVANCE ERM COSO

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ERM COSO

การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

การกำหนด Business Objective Setting ด้วยการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคขององค์กร รวมทั้งการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกลยุทธ์องค์กรในปัจจุบัน

เครื่องมือและเทคนิคขั้นสูงที่ใช้ค้นหาความเสี่ยงขององค์กร

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง Event Identification : การสอนเทคนิคในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร

การกำหนดเกณฑ์ Risk Appetite และ Risk Tolerance ระดับองค์กร และระดับปัจจัยเสี่ยง : นำเสนอแนวคิดและวิธีการพิจารณาระดับของ Risk Appetite และ Risk Tolerance ที่เหมาะสม

การกำหนดเกณฑ์วัดระดับ โอกาสเกิด (Likelihood) และ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) :ขององค์กรแยกตามประเภทของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านลบ และการกำหนดระดับความรุนแรงที่เหมาะสมของเกณฑ์

การวิเคราะห์ Risk Matrix Analysis ด้วยโปรแกรม Smart Risk Matrix : สถาบันInterfinn ได้พัฒนาโปรแกรม Smart Risk Matrix ขึ้นมาให้ทดสอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการแสดงผลใน Risk Matrix

เครื่องมือและเทคนิคใช้ตอบสนองความเสี่ยง องค์กร

การวิเคราะห์ Root Cause Analysis ด้วยทฤษฎีของ Root Casuse : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาสาเหตุของปัญหาและความสัมพันธ์ของปัญหา

การการวิเคราะห์ Risk Map ด้วยทฤษฎี Cause-effect Diagram : เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการแก้ไขและบริหารจัดการความเสี่ยงที่สาเหตุหลัก

ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ด้วยโปรแกรม Smart Risk Treatment Plan: โปรแกรม Smart Risk Treatment Plan เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผน การบริหารความเสี่ยงองค์กร และติดตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

แนวคิดและการบริหารความเสี่ยงตามหลัก ISO 31000:2009

ความเป็นมาของ ISO 31000 คือ ในเดือนพฤศจิกายน 2009 ที่องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการ มาตรฐาน (International Organization for Standardization (ISO) ได้มีการกำหนดมาตรฐาน สากลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (ISO 31000) เพื่อให้องค์กรต่างๆ มีหลักในการกำหนดแนวทางทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ISO ได้นำมาตรฐานของ NZS / 4360:2004 และ AS/NZS 4360 เข้ามารวมใน ISO 31000 เพราะ ISO 31000 เป็นพื้นฐานที่สำคัญของ AS/NZS 4360

หลักเกณฑ์ที่สำคัญของ ISO 31000
 1. การบริหารความเสี่ยงเพื่อปกป้องคุณค่าขององค์กร
 2. การบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นส่วนหนึ่ง ในกระบวนการทำงานขององค์กร
 3. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจขององค์กร
 4. การบริหารความเสี่ยงจะเข้าไปจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
 5. การบริหารความเสี่ยงจะเป็นเรื่อง ของโครงสร้างระบบและการบริหารเวลา
 6. การบริหารความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีการจัดเก็บที่ดีที่สุด
 7. การบริหารความเสี่ยงจะต้องใช้บุคคลและวัฒนธรรมองค์กรสนับสนุน
 8. การบริหารความเสี่ยงจะต้องมีความโปร่งใส
 9. การบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นแบบไดนามิกที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

แบ่งกลุ่มทำ Checklist วิเคราะห์ความเสี่ยง

เก็บข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลความเสี่ยงด้วย checklist แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่ได้มีการ
เก็บข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ
ตอบข้อซักคำถามและบรรยายสรุป

วันที่ 2: ทดลองใช้โปรแกรม การบริหารความเสี่ยงขั้นสูง ด้วย Excel Template

อธิบายวิธีการทำการบริหารความเสี่ยง ด้วยโปรแกรม Excel ฝึกปฎิบัติทดลองการทำ การบริหารความเสี่ยง ด้วยโปรแกรม Excel Template นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอผลงานของกลุ่ม วิทยากรบรรยายสรุป ตอบข้อสักถามและบรรยายสรุป


ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 5000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม


เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 08:30 - 16:30
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : ประสบการณ์ 1-2 ปี มีประสบการณ์ด้านการ บริหารความเสี่ยงองค์กร

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • เครื่องมือสำหรับบริหารความเสี่ยง ERM COSO
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นสูง
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงมาตรฐาน ISO 31000
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง
 • เครืองมือ Excel Template สำหรับบริหารความเสี่ยง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นสูง
 • เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
 • การใช้เครื่องมือช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับองค์กร
 • เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการละเลยด้านความเสี่ยง

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

รูปแบบการฝึกอบรม