Login Register


PROJECT MANAGEMENT : PROJECT EVALUATION STATE ENTERPRISE COURSE

การติตตามและประเมินผลโครงการที่ขอเงินสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ : สำหรับรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานราชการ

การวิเคราะหงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ มีระบบการติดตาม และประเมินผลโครงการ ให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายนอกหลายหน่วยงาน และมีความจำเป็นที่จะต้องรายงานผลทุกไตรมาส ทำให้มีความยากลำบากในการติดตาม และประเมินผลโครงการที่อย่างครอบคลุมและถูกต้อง ด้วยความพร้อมของทีมงาน InterFinn ที่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถให้การสนับสนุนท่านได้อย่างดี


โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: การออกแบบโครงการและการวิเคราะห์โครงการ

การออกแบบโครงการ

 • การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา
 • วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การวิเคราะห์
 • การวิเคราะห์โครงการและการประเมินความเสี่ยง

การกำหนดวัตถุประสงค์ และรวบรวมข้อมูลและการจัดระเบียบ

 • ยืนยันความต้องการข้อมูลตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การพัฒนาตัวชี้วัดโครงการ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
กระบวนการคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ

ความหมายของการประเมินผลโครงการ

 • การวัดผลและประเมินผลโครงการเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมของโครงการที่ชัดเจน การประเมินทางด้านการเงินที่คุ้มค่าการลงทุน การวัดผลด้านการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
 • องค์ประกอบของการประเมินผลโครงการ

 • การประเมินผลกระบวนการ หรือ การประเมินประสิทธิภาพ : จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ของโครงการ โดยการศึกษากระบวนการจัดทำกิจกรรมต่างๆ (Activity) ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
 • การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ หรือ การประเมินประสิทธิผล : จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผล ของโครงการโดยศึกษาว่าผลงาน (Outputs) ของโครงการสามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการได้หรือไม่?
 • การประเมินผลกระทบโครงการ : จะเน้นการวิเคราะห์ผลที่ได้รับต่อเนื่องจากประสิทธิผล ของโครงการ โดยศึกษาว่าผลที่ได้รับจากวัตถุประสงค์ของโครงการช่วยให้บรรลุเป้าหมายแผนงาน
การควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์และผลการปฎิบัติงาน

แนวคิดการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์

 • การติดตามผลการดำเนินการ (Track Status)
 • การรายงานความก้าวหน้า (Communicates Progress)
 • การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation)

การควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงาน

 • การกำหนดมาตรฐานที่ใช้วัด (Established Standard)
 • การวัดผลงานที่ทำได้จริง (Measuring Actual Performance)
 • การเปรียบเทียบผลงานที่ทำได้จริงกับมาตรฐาน
 • การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action)
การศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ

วิเคราะห์จากกรณีศึกษาต่างๆ

 • ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อทำเข้าใจกรณีศึกษา
 • การวิเคราะห์จุดเด่น และข้อบกพร่องของกรณีศึกษา

วันที่ 2: การทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลโครงการ

การทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลโครงการ

การฝึกปฎิบัติทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลโครงการ ตอบข้อสักถามและบรรยายสรุป

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 5000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 1 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 08:30 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : ประสบการณ์ 2-3 ปีมีประสบการณ์ติดตามโครงการมาก่อน

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • แนวคิดและวิธีการประเมินโครงการ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
 • วิธีการประเมินโครงการ
 • การตีค่าและประเมินผลการติดตามโครงการ
 • เครืองมือ Excel Template สำหรับใช้ในงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ทักษะด้านการประเมินผลโครงการที่ถูกต้อง
 • เทคนิคการประเมินผลโครงการจากหน่วยงานอืน
 • การใช้เครื่องมือช่วยสนับสนุนการประเมินงาน
 • เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประเมินโครงการ
 • การบริหารจัดการโครงการ

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

รูปแบบการฝึกอบรม

E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook