FINANCE FOR NON-FINANCE MANAGERS: COMPANY

การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้จัดการไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน (ขั้นกลาง) : สำหรับธุรกิจเอกชน

หลักสูตรเป็นการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินระดับผู้จัดการ ที่มีความครอบคลุมพอสมควรและสามารถนำไปใช้ปฎิบัติได้จริง ด้วยเนื้อหาที่บรรยายในแต่ละ หัวข้อจะช่วยให้คุณมีทักษะและความเข้าใจด้านการเงินในระดับสามารถนำไปใช้งานได้จริง คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงินในระยะสั้น การจัดหารปัญหาต่างๆ ด้านการเงิน ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดการด้านการเงิน ในระยะยาวเกี่ยวกับการวางแผนด้านสภาพคล่องทางการเงิน


โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: วิธีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว
แนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุน
 • วัตถุประสงค์ทางการเงินและการบัญชีสำหรับการบริหารจัดการและวางแผนองค์กร
 • การวิเคราะห์ งบดุล จากโครงสร้างของงบดุล
 • การวิเคราะห์จุดเด่นที่สำคัญของการวิเคราะห์งบดุล
 • การวิเคราะห์ งบกำไรขาดทุน จากโครงสร้างของงบกำไรขาดทุน
 • การวิเคราะห์ต้นทุนในงบกำไรขาดทุน
 • การวิเคราะห์การบริหารจัดการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์รายการที่มีผลกระทบต่อกำไรขององค์กร
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • อุดมการณ์หลักของการวิเคราะห์ทางการเงินขององค์กร
 • วิธีการควบคุมความเสี่ยงและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนทางการเงิน
 • สาเหตุการเกิดและการแก้ไขปัญหาสำหรับวิกฤตด้านการหมุนเวียนเงินทุน
เทคนิคการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 • การวิเคราะห์จาก 6 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 • อัตราส่วนสำหรับใช้ในการควบคุมเครดิต : การบริหารจัดการลูกหนี้การค้า
 • อัตราส่วนการควบคุมสินค้าคงคลัง : การจัดการสินค้าคงคลัง
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นองค์กร
การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 3 กิจกรรมหลัก
 • การวิเคราะห์แนวทางการการบริหารจัดการเงินสดขององค์กร
เทคนิคการบริหารงบประมาณ
 • การวิเคราะห์หลักการและการจัดทำงบประมาณ
 • เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายได้
 • เทคนิคการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย
เทคนิคการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ขนาดและการกำหนดราคาขาย
 • การตรวจสอบจุดสำคัญของการควบคุมค่าใช้จ่าย
 • การศึกษาจากข้อมูลการเงินขององค์กรท่าน (ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำโครงการจริงมาวิเคราะห์)

วันที่ 2: เทคนิคการวิเคราะห์การเงินด้วย Excel Template

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการวิเคราะห์งบการเงิน

นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการเขียนแผนกลยุทธ์ที่ได้เตรียมไว้ ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 6000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : ประสบการณ์ 2 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการบริหาร จัดการและการ วางแผนโครงการ

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • หลักของการตัดสินใจด้านการจัดการทางการเงินที่คุณจำเป็นต้องรู้
 • คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการทำกำไร และอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน
 • คุณจะสามารถสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์และการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กร
 • การวิเคราะห์ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่งด้านการตลาดในการแข่งขัน
 • วิธีการประเมินสถานการณ์และผลกระทบของกลยุทธ์และวิธีการป้องกัน
 • เรียนรู้วิธีการกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ และกระบวนการตัดสินใจ
 • การวิเคราะห์งบการเงินจริงขององค์กรซึ่งเข้ารับการอบรมจะต้องนำมาเอง

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 • เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • ผู้จัดการด้านการตลาด
 • เจ้าหน้าที่ด้านการเงินทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม

 • วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับ การทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ การทำงานเดี่ยวที่คิดจากงบการเงิน ของบริษัทตนเอง และนำเสนอในห้อง เรียนเพื่อวิจารณ์ผลงานจากสถานการณ์ จำลองต่างๆ
 • โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง
E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook