Login Register


MANAGER'S FINANCIAL PROJECTION ANALYSIS : COMPANY

การวิเคราะห์งบการเงินและการจัดทำประมาณการงบการเงินสำหรับผู้จัดการ : สำหรับธุรกิจเอกชน

หลักสูตรเป็นการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินระดับผู้จัดการ ที่มีความครอบคลุมพอสมควรและสามารถนำไปใช้ปฎิบัติได้จริง ด้วยเนื้อหาที่บรรยายในแต่ละ หัวข้อจะช่วยให้คุณมีทักษะและความเข้าใจด้านการเงินในระดับผู้เชี่ยวชาญ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงินในระยะสั้น คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงบประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการจัดการเงิน? วิธีการที่สำคัญงบประมาณในการดำเนินธุรกิจ คือ?


โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: แนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กรที่สอดคลัองกับการวางแผนการเงิน
การวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร
 • การวิเคราะห์ภาพรวมด้านนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรในอนาคต
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการดำเนินงานภายในและภายนอก
 • การวิเคราะห์ SWOT Analysis ระดับองค์กร
 • การวิเคราะห์สินทรัพย์ทุน
 • การระบุเป้าหมายธุรกิจประจำปี และกลยุทธ์ขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนการเงินองค์กร
 • การวิเคราะห์หนี้สินและหนี้ระยะยาว
การวางแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กร
 • การกำหนดเป้าหมายของแผนธุรกิจ
 • การกำหนดแผนการขยายการผลิต
 • การวางแผนด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
จุดสำคัญของการกำหนดงบประมาณของธุรกิจประจำปี
 • ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย/สำนัก ในการกำหนดงบประมาณ
 • หลักการกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานล่วงหน้า
 • ขั้นตอนการกำหนดงบประมาณในการดำเนินงาน
เทคนิคการจัดทำงบประมาณการดำเนินงานประจำปี
 • การกำหนดงบประมาณเป้าหมายในการขาย
 • การกำหนดงบประมาณการวางแผนการผลิต
 • การกำหนดงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ
 • การกำหนดเงินทุนงบประมาณค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในฝาย/สำนัก
 • การจัดทำงบประมาณเงินสด
วิธีการเก็บรวบรวมงบประมาณประจำปีในการดำเนินการ
 • วิธีการในการผลิตการเก็บค่าใช้จ่ายงบประมาณ
 • วิธีการในการขยายระยะเวลาค่าใช้จ่ายงบประมาณ
 • วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลงบประมาณเงินสด
 • การจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด
ประเด็นสำคัญสำหรับการทบทวนงบประมาณประจำปี
 • การทบทวนเปรียบเทียบผลกำไรและขาดทุน
 • การทบทวนเปรียบเทียบการผลิตและโครงสร้างการตลาด
 • การทบทวนการผลิต การขาย การจัดการค่าใช้จ่ายทางการเงิน

วันที่ 2: เทคนิคการวิเคราะห์การเงินด้วย Excel Template

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการวิเคราะห์งบการเงิน

นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการประมาณการเงินและการวางแผนการเงิน ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนสมมติฐานด้านการเงินและจำลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่างๆ

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 5000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 1 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการเงินและ
การวิเคราะห์ด้านการเงินหรือการวางแผนการเงินงบประมาณ

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • หลักของการตัดสินใจด้านการจัดการทางการเงินที่คุณจำเป็นต้องทำ
 • คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วนการทำกำไร และอัตราส่วน แสดงสภาพคล่องทางการเงิน
 • คุณจะเข้าใจการวิเคราะห์และ จัดทำแนวโน้มการกำหนดงบประมาณ และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • การกำหนดงบประมาณของ แต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่งด้านการตลาดในการแข่งขัน
 • วิธีการประเมินสถานการณ์และ ผลกระทบด้านการเงินและวิธีการป้องกัน
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของ เป้าหมายโดยรวมขององค์กร
 • การวิเคราะห์งบประมาณด้านการเงิน ขององค์กรท่าน

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่งด้านการตลาดในการแข่งขัน
 • วิธีการประเมินสถานการณ์และผลกระทบของกลยุทธ์และวิธีการป้องกัน
 • เรียนรู้วิธีการกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ และกระบวนการตัดสินใจ
 • การวิเคราะห์งบการเงินจริงขององค์กรซึ่งเข้ารับการอบรมจะต้องนำมาเอง

รูปแบบการฝึกอบรม

 • วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับ การทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ การทำงานเดี่ยวที่คิดจากงบการเงิน ของบริษัทตนเอง และนำเสนอในห้อง เรียนเพื่อวิจารณ์ผลงานจากสถานการณ์ จำลองต่างๆ
 • โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง
E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook