CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS : BANK AND FINANCE BUSINESS

วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ขั้นต้น)

หลักสูตรจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านสินเชื่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับสถาบันการเงิน และการวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ


โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: การประเมินใบสมัครคำขอสินเชื่อ (Credit Application Assessment)
ประเด็นในการจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเมินใบสมัคร
 • การประเมินข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครเครดิต
 • การประเมินความเสี่ยงจากการให้เครดิตในระดับที่กำหนดและพิจารณาระดับเครดิตที่เหมาะสม
 • การจัดทำคำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงลักษณะบุคลิกของผู้สมัคร
เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อตามหลัก 5'C
 • อุปนิสัยของลูกค้า (Character)
 • ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity)
 • เงินทุน (Capital)
 • หลักประกัน (Collaterals)
 • สถานการณ์ (Condition)
การวิเคราะห์ประเภทของหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันสินเชื่อ
 • วิธีการตรวจสอบว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย
 • การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินเบื้องต้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อโครงการใหม่
 • เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ : เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะเจ้าหน้าที่สินเชื่อทุกคน จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า เข้าใจ จุดเด่น จุดอ่อน และข้อระมัดระวัง
 • การวิเคราะห์ประสบการณ์และความเข้มแข็งของธุรกิจลูกค้า : สิ่งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เข้าใจว่าแผนธุรกิจที่ลูกค้ากำหนดขึ้น รวมทั้งประสบการณ์ของลูกค้ามีความสอดคล้อง และน่าเชื่อถือ???
 • ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอสินเชื่อของลูกค้า : ตรวจสอบเอกสาร การขอสินเชื่อ ด้วยสื่อ ออนไลน์ประเภทต่างๆ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร
การวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ
 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • 1)ลักษณะของธุรกิจ
 • 2)ขั้นตอนการลงทุน
 • 3)หลักเกณฑ์การพิจารณา
 • 4)ประเภทของสินเชื่อ
 • การพาณิชย์
 • 1)ลักษณะของธุรกิจ
 • 2)ขั้นตอนการลงทุน
 • 3)หลักเกณฑ์การพิจารณา
 • 4)ประเภทของสินเชื่อ
 • การก่อสร้าง
 • 1)ลักษณะของธุรกิจ
 • 2)ขั้นตอนการลงทุน
 • 3)หลักเกณฑ์การพิจารณา
 • 4)ประเภทของสินเชื่อ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • 1)ลักษณะของธุรกิจ
 • 2)ขั้นตอนการลงทุน
 • 3)หลักเกณฑ์การพิจารณา
 • (1) การวิเคราะห์สภาพของที่ดิน
 • (2) การวิเคราะห์จำนวนประชากร
 • (3) การวิเคราะห์ทำเลหรือที่ตั้งของโครงการ
 • (4) การวิเคราะห์ตลาด
 • (5) การวิเคราะห์ข้อกฎหมาย
 • (6) การวิเคราะห์การจัดการ
 • (7) การวิเคราะห์ทางการเงิน

วันที่ 2: เทคนิคการวิเคราะห์การเงินด้วย Excel Template

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น

นำโครงการตัวอย่างของวิทยากร มาทดลองปฏิบัติจริงกับ โปรแกรมการประเมินสินเชื่อลูกค้า ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 6000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : เจ้าหน้าที่ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • การอบรมสัมมนามุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาในงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดตลอด
 • เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่ง ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อระดับผู้ชำนาญการ
 • วิธีการประเมินสถานการณ์และ ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของ เป้าหมายและศักยภาพของลูกค้าสถาบันการเงิน
 • การวิเคราะห์งบประมาณด้านการเงิน ของลูกค้าสถาบันการเงิน

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณการเงิน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่สอบทานด้านสินเชื่อ

รูปแบบการฝึกอบรม

 • วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ การทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ การทำงานเดี่ยวที่คิดจากข้อมูลการเงิน ของลูกค้าธนาคารตนเอง และนำเสนอในห้อง เรียนเพื่อวิจารณ์ผลงานและฝึกอบรม จากสถานการณ์จำลองต่างๆ
 • โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง
E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook