CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS : BANK AND FINANCE BUSINESS

การวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ขั้นกลาง)

หลักสูตรจัดทำขึ้นเพื่อประมวลผลด้านเทคนิคและความรู้การวิเคราะห์สินเชื่อ ระดับผู้มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี เพื่อให้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับธนาคาร และการวางแผนจัดทำประมาณการ งบการเงินสำหรับลูกค้าของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการจัดทำ ประมาณการงบการเงินของตนเองได้ รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบด้านการเงิน


โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: ภาพรวมของการบริหารจัดการสินเชื่อ (Credit Management)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงินลูกค้าสำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน และงบดุล เกี่ยวกับลักษณะการบริหารจัดการด้านการเงิน
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของลูกค้า
 • เทคนิคการสร้างงบกระแสเงินสดของโครงการลูกค้า
การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจลูกค้าและการค้นหาข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์
 • การวิเคราะห์อุตสาหกรรมในภาพรวมและจุดเด่นที่ต้องระมัดระวังแต่ละอุตสาหกรรม
 • วิธีการค้นหาข้อมูลและการหาข้อมูลอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • เทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ ของลูกค้า
 • เทคนิคการวิเคราะห์เป้าหมายของแผนธุรกิจ ของลูกค้า
 • เทคนิคการวิเคราะห์แผนการขยายการผลิต ของลูกค้า
 • การประเมินแผนด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ของลูกค้า
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อโครงการใหม่
 • เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ : เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะเจ้าหน้าที่สินเชื่อทุกคน จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า เข้าใจ จุดเด่น จุดอ่อน และข้อระมัดระวัง
 • การวิเคราะห์ประสบการณ์และความเข้มแข็งของธุรกิจลูกค้า : สิ่งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เข้าใจว่าแผนธุรกิจที่ลูกค้ากำหนดขึ้น รวมทั้งประสบการณ์ของลูกค้ามีความสอดคล้อง และน่าเชื่อถือ???
 • ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอสินเชื่อของลูกค้า : ตรวจสอบเอกสาร การขอสินเชื่อ ด้วยสื่อ ออนไลน์ประเภทต่างๆ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร
เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อตามหลัก 5'C
 • อุปนิสัยของลูกค้า (Character)
 • ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity)
 • เงินทุน (Capital)
 • หลักประกัน (Collaterals)
 • สถานการณ์ (Condition)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบประมาณล่วงหน้าสำหรับลูกค้า
 • วิธีการวางแผนการผลิตและค่าใช้จ่ายงบประมาณ : จะต้องมีการพิจารณางบการเงินในส่วนของอัตรา ส่วนทางการเงิน และลักษณะของธุรกิจลูกค้า มีรูปแบบการทำงานแบบใดประกอบการพิจารณา
 • วิธีการในการขยายระยะเวลาค่าใช้จ่ายงบประมาณ : จะต้องพิจารณารูปแบบการเก็บสต็อกสินค้า และระยะเวลาในการเก็บหนี้ ประกอบกับการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้า
 • วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลงบประมาณเงินสด : จะต้องมีการสอบถามเกี่ยวกับปริมาณลูกค้าที่เพิ่ม ขึ้นในแต่ระยะเวลา และระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกค้า
 • การจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด : นำข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าที่มีอยู่มาทำการ วิเคราะห์และจัดทำประมาณการล่วงหน้า

วันที่ 2: เทคนิคการวิเคราะห์การเงินด้วย Excel Template

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการวิเคราะห์งบการเงินและพยากรณ์ทางการเงิน

นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการประมาณการเงินและการวางแผนการเงิน ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนสมมติฐานด้านการเงินและจำลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่างๆ

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 6000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : เจ้าหน้าที่ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • การอบรมสัมมนามุ่งเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาในงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดตลอด
 • เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่ง ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อระดับผู้ชำนาญการ
 • วิธีการประเมินสถานการณ์และ ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของ เป้าหมายและศักยภาพของลูกค้าสถาบันการเงิน
 • การวิเคราะห์งบประมาณด้านการเงิน ของลูกค้าสถาบันการเงิน

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณการเงิน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่สอบทานด้านสินเชื่อ

รูปแบบการฝึกอบรม

 • วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ การทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ การทำงานเดี่ยวที่คิดจากข้อมูลการเงิน ของลูกค้าธนาคารตนเอง และนำเสนอในห้อง เรียนเพื่อวิจารณ์ผลงานและฝึกอบรม จากสถานการณ์จำลองต่างๆ
 • โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง
E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook