Login Register


COMPETITIVE STRATEGY IN MARKET : COMPANY

กลยุทธ์การแข่งขันในตลาด : สำหรับธุรกิจเอกชน

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างมาตรฐานในคาดการณ์ความสำคัญของคู่แข่งและ แนวทางกาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ ด้านราคาของคุณรวมทั้งการตัดสินใจที่จะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อาจจะผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ มีศักยภาพที่จะทำให้กลยุทธ์ มีความสมบูรณ์ นอกจากนี้จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการ ตอบสนองการทำลายกลยุทธ์คุณที่มาจากแผนของคู่แข่งและปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง และรวดเร็วมาก


โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: แนวคิดและเทคนิคของกลยุทธ์การตลาดในการแข่งขัน

การอบรมในครั้งนี้จะใช้เหตุการณ์จำลองการแข่งขันในธุรกิจจริงของคุณ และคุณจำเป็นจะต้อง มีปฎิสัมพันธ์ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของคุณ กรณีศึกษาจะ เป็นการจำลองช่วยให้คุณเห็นผล การกระทำของคุณต่อการแข่งขันที่มีเหตุการณ์แตกต่างกัน

กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขัน
แนวคิดของกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาด
 • สอนแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการคาดการการเคลื่อนไหวของคู่แข่งทางการตลาดของคุณในระหว่าง ขั้นตอนของการวางแผนการตลาด ด้วยการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง
 • นิยามของกลยุทธ์การแข่งขัน
 • แนวคิดในบริบทของการต่อสู้แข่งขัน
 • การตอบสนองต่อภัยคุกคามและโอกาสที่เกิดขึ้นในตลาด
 • การสร้างความได้เปรียบในสิ่งที่จะทำให้บรรลุในการแข่งขัน
เครื่องมือและแนวคิดในการบริหารจัดการกับคู่แข่งของคุณ

แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการคู่แข่งของคุณในตลาด จำเป็นจะต้อง ออกแบบที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลที่มีความ ที่มีความหมายแตกต่างกันในรูปแบบของกิจกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการพัฒนา อาทิ

 • โครงสร้างทางการตลาด : สิ่งที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งขัน
 • การดำเนินการของคู่แข่ง : การกระทำในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสิ่งแวดล้อมในตลาด
 • แหล่งของทรัพยากร : ความสามารถในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน
 • ความสำคัญกับการพิจารณาสุขภาพขององค์กร : คุณภาพของสินค้า/บริการ ความซับซ้อนด้านเทคนิค

แหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน (Sources of competitive advantage)

 • Brand Brand Brand แบรนด์ที่มีชื่อเสี่ยงสร้างความได้เปรียบในการแข่งแขัน และความภักดีของ ลูกค้าของพวกเขา ด้วยการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนการผลิตที่เข้มงวดมาก
 • การควบคุมต้นการบริหารจัดการให้ต่ำกว่าคู่แข่ง ซึ่งหลายธุรกิจพยามใช้เทคนิคการขยายสาขาให้มาก เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดธุรกิจ เช่น Wal-Mart มีสาขา 5,000 ร้านค้าทั่วโลก

ความขี้เกี่ยจของลูกค้า (Customer Inertia)

 • ตัวอย่าง Google คุณไม่สนใจวิธีการค้นหาที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลัง Google คุณสนใจแค่ว่าถ้าต้องการ ค้นหาข้อมูลขอให้พิมพ์ข้อความใน Google.com และจะพบสิ่งที่คุณต้องการ

ความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงด้านเอกสาร/สถานที่ติดต่อ

 • ตัวอย่าง การเปิดบัญชีกับธนาคาร/การทำสมุดบัญชีเงินฝากหาย ต้องมีขั้นตอนการทำงานยุ่งยากสำหรับ ลูกค้า เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใช้ธนาคารอื่นๆ ยาก แต่เงื่อนไขด้านเอกสารของคุณจะต้องง่ายกว่าคู่แข่ง
การแข่งขันกับคุณภาพของตราสินค้า (Competing with brand equity)
ทำไมต้องมีการวัดคุณภาพของตราสินค้า
 1. เปรียบเสมือนต้นทุนที่สำคัญของบริษัท การวัดคุณภาพของแบรนด์ทำได้อย่างง่าย เช่น รายได้สุทธิ การรับรู้แบรนด์หรือข้อมูลของบริษัท/สินค้า/บริการ ของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า การเติบโตธุรกิจ
 2. การติดตามคอยตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ เมื่อเทียบกับคู่แข่งจะเป็น เครื่องมือของสัญญาณเตือนภัยทางการตลาดที่สำคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่งและแจ้งเตือนทันเวลา
 3. การวัดผลกระทบของแบรนด์ตนเองกับส่วนประสมทางการตลาด และความสัมพันธ์ของแบรนด์กับลูกค้า
เมื่อลูกค้ายังอยู่กับคู่แข่ง (When customers are also competitors)
อธิบายธุรกิจของคุณด้วยความเป็นมืออาชีพ

ในแต่ละวันจะมีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาที่เว็บไซต์คุณ โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่บริษัทของคุณ ต้องตอบคำถามด้วยความเป็นมืออาชีพ ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหนือกว่าระดับบริการ ของคู่แข่ง

วิเคราะห์คู่แข่งคุณและติดตามเป็นประจำ เช่น สิ่งที่เป็นจุดแข็งของพวกเขา, สิ่งที่เปฺ็นจุดอ่อน? อะไรคือความสามารถที่โดดเด่นของพวกเขา? ฐานลูกค้าของพวกเขาคือใคร? อะไรเป็นรายได้พวกเขา? อัตราการเติบโตของรายได้/กำไรพวกเขา? กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย/การตลาดของพวกเขา คืออะไร?

จัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของคู่แข่ง

 1. คู่แข่งที่สำคัญอันดับ 1 คือ คู่แข่งที่มการแข่งขันโดยตรงกับคุณ ผลิตภัณฑ์ของคุณกับคู่แข่งคล้ายกัน ลูกค้าเปรียบเทียบคุณภาพ/ราคา ของคุณกับของคู่แข่งเสมอ ซึ่งคู่แข่งรายนี้จำเป็นจะต้องติดตามทุกสัปดาห์
 2. คู่แข่งกลุ่มอันดับต้นๆ (First-Tier) คือ คู่แข่งมีการแข่งขันกับคุณ แต่ไม่ทุกอย่าง คู่แข่งพยามแสวงหา ความต้องการของกลุ่มลูกค้าของคุณเพียงบางพื้นที่ ซึ่งคู่แข่งอาจจะตัดสินใจขยายและเแข่งขันกับคุณโดย ตรงก็ได้ในอนาคต ดังนั้นคุณควรจะติดตามพวกเขาอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน
 3. คู่แข่งทางอ้อม คือ คู่แข่งเหล่านี้มีแนวโน้มอยู่ในเบื้องหลัง คุณเพียงติดตามพวกเขาเป็นครั้งคราว เพราะผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเป็นเพียงทางเลือกให้คุณ แต่พวกเขาก็ยังเป็นคู่แข่งของคุณอยู่ดี คุณจะติดตามพวกเขาประมาณ 3-4 ครั้งต่อปี
การตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์เข้ามาใหม่ (Responding to competitive new product entry)

การที่มีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่มีความนำสมัยแบบหัวรุนแรง เป็นตัวแทนของการทำลายตลาดที่มีอยู่ อาจจะทำลายความคิดสร้างสรรค์แบบต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมได้ นอกจากนี้สินค้าที่เป็น นวัตกรรมสมัยใหม่หัวรุนแรงมักจะให้ผลผลิตของโอกาสทางการตลาดที่กว้างใหญ่ใหม่ รูปแบบที่นำเสนอในการศึกษาครั้งนี้อธิบายความน่าจะเป็นของการตอบสนองในการแข่งขัน สำหรับนวัตกรรมที่รุนแรง ที่เข้ามาในตลาด (เรียนผ่านตัวอย่างกรณีศึกษา)

การบริหารจัดการกับภัยคุกคามการแข่งขันด้านราคาต่ำ (Managing the threat of private labels and other low-price competition)

วิธีการต่อสู้ของสงครามราคา นักการตลาดผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า " สงครามราคาไม่เพียงเป็นเรื่อง ของการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวราคาของคู่แข่งที่กร้าวร้าวกับสินค้า/บริการของคุณ คุณจำเป็น จะต้องเลือกรบในสินค้า/บริการที่คุณมีความได้เปรียบ หรือ พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่มีความได้เปรียบ ไม่ใช่รบทุกสนาม สู้ทุกระดับราคา"

 • ต้องประเมินฐานลูกค้าของธุรกิจคุณว่า มีความไวต่อราคาหรือไม่?
 • ความสามารถด้านเงินทุนของบริษัท เช่น โครงสร้างด้านต้นทุน ความสามารถของทีมงาน และนักวางกลยุทธ์ โครงสร้างค่าใช้จ่ายที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในวิธีปฎิบัติ ด้านเทคโนโลยีหรือธุรกิจโดยรวม (เรียนผ่านตัวอย่างกรณีศึกษา)

วันที่ 2: เขียนแผนกลยุทธ์ด้านการแข่งขันในตลาดผ่าน Program Excel Template

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการเขียนแผนกลยุทธ์ด้านการแข่งขัน

นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการเขียนแผนกลยุทธ์ที่ได้เตรียมไว้ ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนสมมติฐานด้านการตลาดและจำลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่างๆ

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 5000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 1 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการตลาด และส่งเสริมการตลาด

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • คุณจะสามารถเข้าใจกลยุทธ์ด้านการแข่งขันและแนวทางแก้ไขปัญหา
 • คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตั้งสมมติฐาน
 • คุณจะเข้าใจบทเรียนจากอดีตผ่านกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำต่างๆ
 • คุณจะสามารถนำโปรแกรม Excel Template ไปใช้ได้จริงที่บริษัท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่งด้านการตลาดในการแข่งขัน
 • วิธีการประเมินสถานการณ์และผลกระทบของกลยุทธ์และวิธีการป้องกัน
 • เรียนรู้วิธีการกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ และกระบวนการตัดสินใจ
 • ตัวอย่างกรณีศึกษาจากต่างประเทศ

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

รูปแบบการฝึกอบรม

E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook