PROJECT MANAGEMENT : BUSINESS PLAN WRITING AND FINANCIAL PROJECTION

หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจและการจัดทำงบประมาณการเงินล่วงหน้า

คำถามที่อาจเกิดขึ้นเวลาทำธุรกิจ

 • อยากทำแผนธุรกิจของบริษัท แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ?
 • อยากวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด วิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัท แต่ไม่มีเครื่องมือ ?
 • อยากทำ SWOT ANALYSIS และ PREST Analysis แต่ไม่เข้าใจวิธีการ?
 • อยากทำประมาณการทางการเงินและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน แต่ทำไม่ได้ ?
 • ไม่เข้าใจหลักการตั้งสมมุติฐานทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ด้านการเงิน ไม่รู้จะทำอย่างไร ?

โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: หลักการวิเคราะห์และสาเหตุการปรับโครงสร้างหนี้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจคือ อะไร?
 • แผนธุรกิจเตรียมทำไม?
 • สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงห้ามใส่ในแผนธุรกิจของคุณ
รูปแบบแผนธุรกิจ
 • วิสัยทัศน์
 • ประสบการณ์และประวัติผู้บริหาร
 • รายละเอียดธุรกิจ
8 ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจที่ดี
 • รูปแบบของธุรกิจที่ต้องการจะทำ
 • ตัวอย่างธุรกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ
 • การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาด การแข่งขันในธุรกิจที่คุณกำลังจะทำ
 • การศึกษาช่องว่างทางการตลาดที่คุณสามารถเข้าไปแข่งขันได้
 • ศึกษารูปแบบการทำงานของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ
 • ทดลองใช้สินค้าของคู่แข่งและทำการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย
 • ร่างแผนทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาดของสินค้าหรือบริการของคุณ
 • กำหนดงบประมาณและรายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของ ธุรกิจของคุณ
สถานการณ์ปัจจุบัน
 • ปริมาณการขายและส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบัน
 • ตารางแสดงมูลค่าจำหน่ายของสินค้าที่ผลิต/บริการ
กลยุทธ์การตลาด แผนการขายและการคาดการณ์
 • คุณจะต้องบรรยายให้ครอบคลุม 4Ps
 • คุณจะต้องอธิบายกลยุทธ์ที่จะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดหลัก
 • ผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกนำเสนอให้ลูกค้าด้วยวิธีใด?
 • ตารางแสดงประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์
 • ประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดและมูลค่าการขาย
 • แผนฉุกเฉินกรณีที่เลวร้ายที่สุด
สมมุติฐานในการเขียนแผนธุรกิจ
การกำหนดข้อสมมุติฐานด้านการเงิน เช่น IRR NPV PB
 • เทคนิคการประมาณการด้านการเงินล่วงหน้า
 • เทคนิคการตั้งสมมุติฐานทางการเงินในแผนธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นในแผนธุรกิจ
การวิเคราะห์แผนการตลาด
 • โครงสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โครงสร้างต้นทุนการผลิตและ/หรือจำหน่าย สินค้า หรือ บริการ
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายและลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือ บริการ
การวิเคราะห์ด้านการตลาดและคู่แข่งขัน
 • คุณจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่ง
 • ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของคุณเพื่อวางแผนด้านการตลาด
 • มีการจัดทำ Core Competency & Competitive Advantage
วิธีการเขียนแผนธุรกิจ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ โดยสรุป
 • ส่วนแรก : จะต้องแนะนำธุรกิจของคุณทำเกี่ยวกับอะไร?
 • แผนธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับ Xyz.co.,Ltd. เพราะอะไร?
 • วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผน เช่น การขอเงินกู้
ส่วนที่สอง : ข้อมูลรายละเอียดธุรกิจ
 • อธิบายเกี่ยวกับความคิดและสิ่งที่คุณทำทั้งหมด
 • จัดทำตารางแสดงผลประกอบการหรือได้ที่ผ่านมา
ภาพรวมกลยุทธ์ของธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ด้าน SWOT Analysis ด้วย Template
 • กำหนดกลยุทธ์หลักของธุรกิจ เช่น วิธีการดำเนินงาน
รายละเอียดของตลาดเป้าหมาย
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้สินค้า หรือ บริการของคุณ
 • ประโยชน์ที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับ การตอบสนองความต้องการ
 • มูลค่าการเสนอขายสินค้าของคู่แข่งขัน และประเมินผล
การจัดการและการบริหารงาน
 • การจัดวางโครงสร้างการบริหารงานและแผนผังทรัพยากร
 • กำหนดค่าใช้จ่ายค่าจ้างบุคลากรและการบริหารงาน
การประมาณการทางการเงิน
 • จัดทำงบประมาณทางการเงินที่สำคัญ เช่น งบกำไรขาดทุน
 • จัดทำอัตราส่วนทางการเงิน

วันที่ 2: เขียนแผนธุรกิจจริงด้วยโปรแกรมเขียนแผนธุรกิจ

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องฝึกปฏิบัติจริง
 • นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฏิบัติจริงกับโปรแกรม
 • ทดลองการกรอกข้อมูล และการตั้งสมมติฐาน
 • เขียนสูตรคำนวณด้วย Excel
นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 6000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : เจ้าหน้าที่ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ หรือเจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการสินเชื่อ

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • หลักของการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับผู้ชำนาญการ
 • คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการทำกำไร และอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน
 • คุณจะเข้าใจการวิเคราะห์และจัดทำแนวโน้มการกำหนดงบประมาณ และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อระดับมาตรฐานสากล และแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่มีข้อผิดพลาด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่งด้านการวิเคราะห์สินเชื่อระดับผู้ชำนาญการ
 • วิธีการประเมินสถานการณ์ และผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของเป้าหมายและศักยภาพของลูกค้าธนาคาร
 • การวิเคราะห์งบประมาณด้านการเงินของลูกค้าธนาคาร

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณการเงิน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่สอบทานด้านสินเชื่อ

รูปแบบการฝึกอบรม

 • วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับ การทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ การทำงานเดี่ยวที่คิดจากงบการเงิน ของลูกค้าธนาคารตนเอง และนำเสนอในห้องเรียนเพื่อวิจารณ์ผลงานและฝึกอบรม จากสถานการณ์จำลองต่างๆ
 • โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง
E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook