Login Register


TRAINING COURSES BUSINESS STRATEGY

เรามีการพัฒนาหลักสูตรที่จะพัฒนาให้คุณ เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ ปฎิบัติงานได้จริง


หลักสูตรสำหรับรัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ
หลักสูตรสำหรับบริษัทเอกชน

วิธีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

สไตล์การสอนของทีมงานของ INTERFINN

วิทยากรของ InterFinn จะเน้นผู้ทีประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความสามารถ ในการฝึกอบรม ผ่านการปฎิบัติงาน จริงจากหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐ และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมาก่อนอย่างน้อย 3 ปี

หลักสูตรต่างที่เปิดอบรม ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นมา จากความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้ปฎิบัติงาน ดังนั้นทุกหลักสูตรสามารถนำไปปฎิบัติงานได้จริง

การฝึกอบรมจำเป็นจะต้องมีการเตรียมข้อมูลจริงของหน่วยงานท่าน เพื่อนำมาวิเคราะห์จริงๆ การฝึกอบรมมีระยะเวลาจำกัด และเน้นการฝึกปฎิบัติ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องมีการเตรียมข้อมูลจริง ของหน่วยงานมาทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ เพื่อนำไปใช้จริงในองค์กรของท่าน

วันเปิดหลักสูตรอบรม

WHY CHOOSE US? KNOWLEDGE

ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากร

หลักสูตรการบริหารโครงการ ที่คณาจารย์ของ InterFinn ได้ออกมาแบบหลักสูตรมานี้ มีการ แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ลักษณะตามประเภท ของผู้ใช้งาน

หลักสูตรสำหรับรัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ
 • การเขียนโครงการเพื่อเสนอของงบประมาณ เป็นเรื่องที่สำคัญมากอันดับต้นๆ ของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานราชการต่างๆ
 • เรารู้ปัญหาของผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการแล้วมีปัญหาว่าจะเขียนโครงการลักษณะ แบบใด ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน และงบประมาณที่จะขอ
 • เราสอนตั้งแต่ การเขียนวัตถุประสงค์ การกำหนดขอบเขตของงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตัวชี้วัดโครงการ
หลักสูตรสำหรับบริษัทเอกชน
 • เราสอนให้ท่านเข้าใจหลักการเขียนแผนธุรกิจ ในเชิงพาณิชย์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการเงิน และการจัดทำงบประมาณ การทางการเงินล่วงหน้า 3-5 ปี
 • การวิเคราะห์หาค่าผลตอบแทนของโครงการที่ จะลงทุนในอนาคต
 • การวิเคราะห์ตัวธุรกิจของบริษัทตนเอง ด้านความพร้อมต่างๆ ในการแข่งขันทางธุรกิจ

PROFESSIONAL EDUCATION

การฝึกอบรม

  ทีมงาน InterFinn ได้เตรียมเครื่องมือ Excel Template เกี่ยวกับการหลักสูตรที่บรรยายไว้ผู้เข้ารับ การอบรมได้ใช้งานขณะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ อนึ่ง ทีมงาน InterFinn ปรารถนา อยากให้ผู้เข้ารับ การอบรมทุกๆ ท่านกรุณานำข้อมูลโครงการจริง ขององค์กร ตนเองมาด้วยเพื่อความเข้าใจในขณะ ที่ฝึกปฎิบัติ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม มีความจำเป็นที่จะ ต้องมีความประสบการณ์ในด้านการติดตามโครงการ หรือ การเขียนโครงการเบื้องต้น มาแล้ว

วิทยากร

  มีประสบการณ์ด้านการเขียนแผนธุรกิจการวิเคราะห์โครงการให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ อาทิ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • ศาลากลางเมืองพัทยา
 • ประสบการณ์ Venture Capital ของญี่ปุ่น (Japan Asia Investment Capital : JAIC)
 • VNET Capital
 • Investment Banking
 • Security Analyst
 • ฯลฯ