ADVANCED STRATEGY PLAN EVALUATION AND KPI : STATE ENTERPRISE

การวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูงและการประเมินผลตัวชี้วัด : สำหรับรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานราชการ (ขั้นสูง)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และประเมิน กลยุทธ์ขององค์กรที่ถูกต้องเหมาะสม และมุ่งเน้นไปที่การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผน ด้วยเครื่องมือที่สามารถพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ และเป้าประสงค์ที่แท้จริงขององค์กรได้อย่างดี การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาฯ

โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: กระบวนการคิดและวิธีการวิเคราะห์และประเมินแผนวิสาหกิจ/แผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัด

การเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้วย โปรแกรม Excel วิเคราะห์กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขององค์กรเป็นอย่างดี และสามารถระบุความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้รวมอยู่ในแผน เชิงกลยุทธ์นี้ ระบุผลสำเร็จที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กรที่ชัดเจน

 • แผนยุทธศาสตร์ของ องค์กร มุ่งหวังความสำเร็จด้านไหน อย่างไร?
 • ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ นานประมาณใด?
 • กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการทำงานครั้งนี้ มี ใครบ้าง ?
 • สิ่งใดบ้างที่เราจะต้องทำให้สำเร็จตามแผนเชิงกลยุทธ์ นี้ ?
 • ทรัพยากรที่จำเป็นจะต้องใช้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ทรัพยากรภายใน ? ทรัพยากรภายนอก ?
การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS

ขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กรเกี่ยวกับแผน เชิงกลยุทธ์ของคุณ ด้วยการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ด้วยโปรแกรมชั้นสูงที่สถาบันเป็นผู้พัฒนาขึ้น เพื่อปรับปรุงและทบทวนจนเป็นที่มั่นใจในการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ได้สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์ TOWS MATRIX

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกกลยุทธ์องค์กร (เพราะ "กลยุทธ์" เป็นศิลปะของ ศาสตร์ชั้นสูงในการที่จะทำให้ "แพ้" หรือ "ชนะ") เพราะการกำหนดกลยุทธ์จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือ มาใช้ในการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำมาใช้

การวิเคราะห์ FIVE FORCES MODEL

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์พันธกิจ ขององค์กรได้อย่างดี ทำให้เกิดมุมมองของการเปรียบเทียบ กับคู่แข่ง และหาจุดเด่นของธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการศึกษาเครื่องมือนี้แบบ รูปธรรม ลงมือวิเคราะห์จริงๆ ประเมินผลด้วยคะแนนตามหลักของ Five Forces Model จริงๆ

การวิเคราะห์ PESTEL ANALYSIS

เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "ภาพรวม" ซึ่งเป็นการสภาพแวดล้อม ภายนอก ด้านโอกาส และ อุปสรรค ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร นอกจากนี้ ยังช่วยในการกำหนดตำแหน่งและศักยภาพและทิศทางด้านการดำเนินธุรกิจของโครงการหรือองค์กร เป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงเพราะจะต้องมีการวิเคราะห์แบบภาพกว้างด้วยประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม

การวิเคราะห์ SCENARIO PLANNING

การมองไปข้างหน้า พร้อมกับข้อมูลที่มีการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ซึ่งเรียกว่า "การสร้างจินตภาพ" คุณและทีมงานจะต้องมีการสร้างภาพในอนาคตว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรบ้าง? จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหน? การสร้างจินตภาพ จะทำให้คุณและทีมงานเห็นกระบวนการและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การเชื่อมโยงของ กลยุทธ์ งานประจำ งบประมาณ ด้วย CHECKLIST TEMPLATE
 • ทบทวนและประเมินการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ทบทวน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ถึงความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ทบทวน งานที่ต้องดำเนินการเป็นปกติ เป้าหมาย แผนงานประจำ กิจกรรม สอดคล้องกับเป้าประสงค์
 • ทบทวน งบประมาณ ที่มีจำกัด และสามารถดำเนินงานประจำ โครงการ ให้บรรลุเป้าประสงค์องค์กร
การวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
เทคนิคการวิเคราะห์ และกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)

ขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสมกับองค์กร

 • เป้าประสงค์ (Objective) : สิ่งที่จะวัดความสำเร็จ / ควรที่จะวัดอะไร?
 • ตัวชี้วัด (KPIs) : ควรจะกำหนดเกณฑ์ของตัวชี้วัดอย่างไร?
 • ตัวชี้วัด (KPIs) : พิจารณาได้จาก ปริมาณ / คุณภาพ / ต้นทุน / เวลา

การตั้งค่าเป้าหมาย

 • เทคนิคการกำหนดค่าเป้าหมายที่สำคัญในการประสบความสำเร็จขององค์กร
 • เทคนิคการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ เพื่อนำมาจัดทำ (Benchmarking)
 • การวิเคราะห์ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 • ทักษะความรู้ของบุคลากร ปริมาณทรัพยากร กระบวนการทำงาน พันธกิจ และ งบประมาณที่ได้รับ
วันที่ 2: เขียนแผนกลยุทธ์/แผนวิสาหกิจ/ตัวชี้วัด (KPIs) จริงด้วยโปรแกรม Excel Template

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการเขียนแผนฯ ในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน นำเอกสารงขององค์กรมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการเขียนแผนฯ ที่ได้เตรียมไว้ ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนสูตรคำนวณด้านการเงินด้วยโปรแกรม Excel

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม

ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

Email :interfinn@gmail.com

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณตุ้ย โทรศัพท์ 081 588 1532


ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 5000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม


เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการ จัดทำแผนวิสาหกิจ อย่างน้อย 1ปี
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : มีประสบการณ์ในการ จัดทำแผนวิสาหกิจ อย่างน้อย 1ปี

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • เทคนิคการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ขั้นสูง วิธีการวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี
 • เทคนิคการประเมินกลยุทธ์ขององค์กร
 • เทคนิคกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่สำคัญ
 • การทดลองปฎิบัติจริงพร้อมเครืองมือช่วย ในการปฎิบัติจริงทุกขั้นตอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • การวิเคราะห์ธุรกิจของคุณจากมุมมอง ด้านยุทธศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง
 • คุณจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนา ธุรกิจขององค์กรด้วยการวางแผนที่ท้าทาย
 • คุณจะมีเครื่องที่ใช้ในการวิเคราะห์และ เปรียบเทียบการแข่งทางธุรกิจกับคู่แข่ง การปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจด้านทรัพยากร

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รูปแบบการฝึกอบรม

 • วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน จะใช้ โปรแกรม Excel Template ที่มีความเหมาะสม กับงานเขียนแผนฯ และเน้นการใช้งานจริง โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฎิบัติจริง