Login Register


BUSINESS PLAN : COMPANY

การเขียนแผนธุรกิจ : สำหรับธุรกิจเอกชน

การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจมีการจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ การเขียนแผนธุรกิจของ InterFinn จะมีความแตกต่างจากที่อื่น เพราะจะมีการสอบถามผู้เข้าเรียนก่อนทุกครั้งว่า เรียนไปเพื่ออะไร อาทิ ทำธุรกิจส่วนตัว หรือ ของเงินกู้ ซึ่ง คณาจารย์ จะมีการแบ่งแยกกลุ่มย่อยในการสอนแต่ละกลุ่มย่อยอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์


โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: กระบวนการคิดและวิธีการเขียนแผนธุรกิจ
กระบวนการคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจคือ อะไร?
 • แผนธุรกิจเตรียมทำไม?
 • สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงห้ามใส่ในแผนธุรกิจของคุณ
รูปแบบการจัดทำแผนธุรกิจ
 • วิสัยทัศน์
 • ประสบการณ์และประวัติผู้บริหาร
 • รายละเอียดธุรกิจ
 • การประเมินผลทางเศรษฐกิจ
8 ขั้นตอนการวางแผนธุรกิจที่ดี
 • รูปแบบของธุรกิจที่ต้องการจะทำ
 • ตัวอย่างธุรกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ
 • การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านตลาด การแข่งขันในธุรกิจที่คุณกำลังจะทำ
 • การศึกษาช่องว่างทางการตลาดที่คุณสามารถเข้าไปแข่งขันได้
 • ศึกษารูปแบบการทำงานของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ
 • ทดลองใช้สินค้าของคู่แข่งและทำการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย
 • ร่างแผนทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาดของสินค้าหรือบริการของคุณ
 • กำหนดงบประมาณและร่างรายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของธุรกิจของคุณ
สมมุติฐานในการเขียนแผนธุรกิจ
การกำหนดข้อสมมติฐานด้านการเงิน เช่น IRR NPV PB
 • เทคนิคการประมาณการด้านการเงินล่วงหน้า
 • เทคนิคการตั้งสมมติฐานทางการเงินในแผนธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นในแผนธุรกิจ
การวิเคราะห์แผนการตลาด
 • โครงสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โครงสร้างต้นทุนการผลิตและ/หรือจำหน่าย สินค้า หรือ บริการ
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายและลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือ บริการ
การวิเคราะห์ด้านการตลาดและคู่แข่งขัน
 • คุณจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่ง
 • ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าหลักของคุณเพื่อวางแผนด้านการตลาด
 • มีการจัดทำ Core Competency & Competitive Advantage
วิธีการเขียนแผนธุรกิจ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ โดยสรุป
 • ส่วนแรก จะต้องแนะนำธุรกิจของคุณเข้าใจสิ่งต่างๆ อาทิ ธุรกิจของคุณทำอะไร?
 • แผนธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับ Xyz Co., Ltd ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 255x และเป็นธุรกิจในการผลิต ฯลฯ
 • อธิบายวัตถุประสงค์หรือเหตุผลในการจัดทำแผน เช่น การขอเงินกู้, การขอเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ส่วนที่สอง ข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจ
 • อธิบายเกี่ยวกับความคิดและสิ่งที่คุณทำทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของแผนธุรกิจ
 • เนื้อหาจะต้องชัดเจนมาก น่าสนใจ จะต้องขายความคิดและธุรกิจในแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ
 • จัดทำเป็นตารางแสดงผลประกอบการหรือรายได้ที่ผ่านมา
ภาพรวมกลยุทธ์ของธุรกิจ
 • ระบุวัตถุประสงค์และและวิสัยทัศน์ของธุรกิจคุณ
 • การวิเคราะห์ด้าน SWOT Analysis ด้วย Template ของผู้บรรยาย
 • กำหนดกลยุทธ์หลักของธุรกิจ เช่น วิธีการดำเนินงาน กลยุทธ์ด้านการตลาด วิธีการเสนอขาย
สถานการณ์ปัจจุบัน
 • ปริมาณการขายและส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบัน
 • ตารางแสดงมูลค่าจำหน่ายของสินค้าที่ผลิต / บริการแต่ละประเภท
รายละะเอียดของตลาดเป้าหมาย
 • กำหนดกลุ้มเป้าหมายที่จะใช้สินค้า หรือ บริการของคุณ
 • ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • มูลค่าการเสนอขายของคู่แข่งขัน และประเมินผลการแข่งขัน
กลยุทธ์การตลาดแผนการขายและการคาดการณ์
 • คุณจะต้องบรรยายให้ครอบคลุม 4Ps อาทิ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และโปรโมชั่น
 • คุณจะต้องอธิบายกลยุทธ์ที่จะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดหลัก และวิธีการขายสินค้าหลักของธุรกิจคุณ
 • ผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกนำเสนอให้ลูกค้าด้วยวิธีใด? เทคนิคการส่งเสริมการขาย คาดการณ์ค่าใช้จ่าย
 • ตารางแสดงประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของคุณในอนาคต
 • ประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดและมูลค่าการจำหน่าย
 • แผนฉุกเฉินกรณีที่เลวร้ายที่สุด
การจัดการและการบริหารงาน
 • มีการจัดวางโครงสร้างการบริหารงานของแผนผังทรัพยากรบุคคล
 • มีการกำหนดค่าใช้จ่ายค่าจ้างบุคคลากรและการบริหารงานทั่วไปของทั้งองค์กร
การประมาณการทางการเงิน
 • จัดทำประมาณการทางการเงินที่สำคัญ เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด
 • จัดทำอัตราส่วนทางการเงิน

วันที่ 2: เขียนแผนธุรกิจจริงด้วยโปรแกรมการเขียนแผนธุรกิจ

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการเขียนแผนธุรกิจในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน

นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการเขียนแผนธุรกิจที่ได้เตรียมไว้ ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนสูตรคำนวณด้านการเงินด้วยโปรแกรม Excel

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

ลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน
ราคาค่าลงทะเบียน : 5000 บาท
จำนวนที่รับสมัคร : 20 คน
จำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว : 1 คน

หมายเหตุ : คุณต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนเข้าอบรม

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน
ระยะเวลาอบรม : 09:00 - 16:00
การสนับสนุน : 24x7 ตอบคำถามและข้อสงสัยทางอีเมล์
ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม : ประสบการณ์ 2 ปี ใช้โปรแกรม Excel คล่อง

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • คุณจะสามารถเข้าใจหลักการเขียนแผนธุรกิจ
 • คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตั้งสมมติฐาน
 • คุณจะเข้าใจวิการธีการคำนวณทางการเงิน
 • คุณจะสามารถผูกสูตรทางการเงินด้วย Excel
 • คุณจะสามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้เอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • คุณจะรู้วิธีเคล็ดลับการเขียนโครงการที่ดี
 • คุณจะสามารถมีวิธีคิดที่เป็นระบบ
 • คุณจะสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้
 • คุณจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนแผนงาน
 • คุณจะมีเครื่องที่ใช้อธิบายความคุ้มค่าโครงการ
 • รู้เทคนิคการนำเสนอโครงการ

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่บริหารเงินของบริษัท
 • นักศึกษาปีที่ 4 สาขาการเงิน

รูปแบบการฝึกอบรม

E-mail  Q&A 
PDF Print Print 
Twitter Facebook