Login Register


TEMPLATES PROJECTS MANAGEMENT


         สวัสดีท่านสมาชิก InterFinn ทุกๆ ท่าน ทีมงานของ InterFinn ได้ทำการค้นหาข้อมูลและที่พัฒนาขึ้นมาเองเกี่ยวกับ Project Management Template ได้ทำการรวบรวมและแบ่งหมวดของ Template ออกเป็นหมวดต่างๆ เพื่อให้ท่านที่เป็นสมาชิกของ InterFinn สามารถ Download ไปใช้งานได้ตามประสงค์ ลักษณะการใช้งาน Project Management Template ท่านจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ InterFinn และ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดจำนวน ท่านสามารถ คลิกเลือก ที่ชื่อ Template ที่ท่านต้องการนำไปใช้ ก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ ทีมงาน InterFinn ต้องขอโทษเป็นอย่างสูงในบาง Template ยังเป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงาน InterFinn ยินดีที่จะให้คำแนะนำและวิธีการใช้โปรแกรมให้กับสมาชิกทุกๆ ท่านผ่านทางอีเมล์ แต่อาจจะไม่สมบูรณ์ 100% ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ทีมงาน InterFinn จะนำเสนอ Template ใหม่ๆ หรือ บทความที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยสนับสนุนการใช้ของท่านสมาชิก ทุกๆ ท่านต่อไป ทีมงาน InterFinn อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Template เพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานครับ


101: WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) TEMPLATE

WBS : ให้มุมมองที่มีโครงสร้างเป็นโครงการ มันเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนและดำเนินโครงการ ใช้ WBS กำหนดงานสำหรับโครงการและการพัฒนากำหนดการโครงการ คุณควรใช้เขตข้อมูลเพิ่มเติมใน MS Project

การแนะนำ : WBS คือมุมมองในโครงการซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งที่ต้องทำงานในโครงการ มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารได้อย่างง่ายดายการทำงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินโครงการ ผู้จัดการโครงการและทีมงานโครงการใช้ WBS การพัฒนากำหนดการโครงการ, ทรัพยากรที่ต้องการและค่าใช้จ่ายมีหลายวิธี ที่คุณสามารถนำเสนอ WBS สำหรับโครงการของคุณคือแม่แบบนี้ให้หลายรูปแบบที่นิยมมากที่สุดซึ่งคุณสามารถเลือก ขึ้นอยู่กับที่ในแผนโครงการที่คุณกำลังวาง WBS เค้าโครงที่แตกต่างกัน อาจจะเหมาะสมกว่าสำหรับคุณ

102: SCHEDULE MANAGEMENT PLAN TEMPLATE

ในส่วนนี้จะเน้นถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการวางแผนการจัดการตารางเวลา จะให้รายละเอียดทั่วไปของสิ่งที่ควรจะรวมอยู่ในการวางแผนการจัดการตารางเวลา รายการเหล่านี้จะอธิบายในรายละเอียดต่อไปในแผนตามมาตราที่สอดคล้องกัน

การแนะนำ : ส่วนนี้จะให้กรอบทั่วไปสำหรับวิธีการที่จะถูกนำไปสร้างตารางโครงการ ซึ่งรวมถึงการจัดตารางการใช้เครื่องมือ / รูปแบบเหตุการณ์สำคัญตารางเวลา และกำหนดการพัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบ กำหนดการโครงการจะได้รับการสร้างขึ้นโดยใช้ MS Project 2007 ที่เริ่มต้นด้วยการส่งมอบ ที่ระบุไว้ในโครงสร้างของโครงการที่ทำงาน (WBS) ความหมายกิจกรรมจะระบุแพคเกจการทำงานที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ส่งมอบในแต่ละ ลำดับกิจกรรมที่จะนำมาใช้เพื่อกำหนดลำดับของแพคเกจการทำงานและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของโครงการ

102: IT SERVICES PROJECT CHARTER TEMPLATE

ในการทำงานโครงการด้าน IT มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนในสิ่งที่ทำ ซึ่งหลายท่านยังสับสน ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร จะเอาอะไรมาเขียนดี ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราได้เตรียม Template มาให้ทุกคน ได้นำไปปรับใช้ในองค์กรของตน

การแนะนำ : ข้อมูลใน Template นี้จะมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ในการสรุป วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ ขอบเขตของงานในโครงการ ผลผลิต และ ผลลัพธ์ ที่ได้จากการทำงานในครั้งนี้ ทีมงานควรประกอบไปด้วยไครบ้าง โครงการมีความเสี่ยงประเภทใด ระยะเวลาในการทำงาน และงบประมาณเท่าใด เราเชื่อว่ามีประโยชน์ เพราะเราเองก็ใช้ Template นี้อยู่อย่างสม่ำเสมอ

EXCEL TEMPLATES FOR PROJECT MANAGEMENT

001: Tool Project Manager Templates

Tool Project Manager พัฒนาขึ้นมาจาก Program Excel และได้มีการแบ่งหมวดข้อมูลอย่างชัดเจนที่ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูล เพื่อให้ Template นำข้อมูลที่เติมไปคำนวณในหน้าที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ข้อมูลต้นทุน งบประมาณ สัดส่วนของกำไร เป็นต้น Template นี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบการคำนวณต้นทุนของโครงการ โดยการแบ่งแยกสินค้าออกเป็นประเภท และคิดคำนวณต้นทุน กำไร และค่าใช้จ่าย ประเภท Cost per unit กันเลยครับ

002: Project Risk Log Template

Project Risk Log ออกแบบมาสำหรับใช้ในการประมาณการความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และทำการกำหนด โอกาสเกิด x ความรุนแรง ของโครงการเหล่านั้น ตามช่วงเวลาของในการดำเนินงานโครงการ มีการระบุชื่อเจ้าของความเสี่ยง แนวทางแก้ไขปัญหาของความเสี่ยง หมายเหตุประกอบ และระบุสถานะความเสี่ยง เช่น ยังไม่ได้แก้ไข, กำลังแก้ไข, ปิดรายการ (แนะนำ)

003: Project Risk Management Plan Template

Project Risk Management Plan เป็นตัวอย่างของแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ที่สวยงาม ใช้งานง่าย และมีประโยชน์อย่างมาก เลยครับ สำหรับนำไปใช้เพื่อพัฒนาใช้ในองค์กร เพื่อนำเสนอผู้บริหาร (แนะนำ)

004: Project Mile Stone Time Line Template

Project Mile Stone in Time Line ออกแบบมาได้อย่างเหมาะสม และใช้งานง่ายมาก ในการระบุเหตุการณ์ หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง จัดทำในแต่ละช่วงเวลา สำหรับนำไปใช้ในการนำเสนอที่ประชุม หรือ ผู้บริหารต่อไป ครับ (แนะนำ)

005: Risk Assessment Template Template

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลยุทธ์ คือ การจัดการที่เป็นเอกสารสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนาในช่วงเริ่มต้นโครงการ มันจะมีผลต่อวิธีการที่โครงการทั้งหมด วางแผนและดำเนินการของโครงการในอนาคต