ประโยชน์การจัด IN-COMPANY TRAINING


ประโยชน์ของเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
 1. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญาที่แท้จริงขององค์กร
 2. ผู้เข้ารับการอบรมอยู่สังกัดเดียวกัน และหน่วยงานที่สังกัดเข้าใจในองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพ ในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร
 3. การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการ
 4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับการส่งบุคลากรไปเพียงท่าน หรือ 2 ท่านไปอบรมภายนอก เนื่องจากลดค่าใช้จ่าย ในเรื่อง การประสานงาน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก
 5. สถาบันมีการพัฒนา Excel Template เป็นการเฉพาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ติดต่อ

บริษัทอินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
โทรศัพท์ (คุณตุ้ย) 081 588-1532
อีเมล์ interfinn@gmail.com


รายชื่อหน่วยงานที่จัด In-Company Training ปี 2561

หลักสูตรที่ฝึกอบรม

บริษัทโทอะ อีแอนด์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
บริษัทเอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร : การทำแผน Business Continuity Plan : BCP และ Business Impact Analysis : BIA


บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา)
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร : การบริหารความเสี่ยงขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009 สำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม


บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จำกัด
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร : การวิเคราะห์สินเชื่อขั้นกลาง Credit for Loan Officer


บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

หลักสูตร : การ Advanced Strategy Plan Evaluation and KPI


บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

หลักสูตร : การวิเคราะห์สินเชื่อขั้นต้น Beginning Credit for Loan Officer


ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น9-ครีเอท แอนด์ เทรดดิ้ง
บริษัทเทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด
บริษัทย่านสถาปนิก จำกัด
บริษัทไอ.บี.ไอ. เมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร : การเขียนแผนธุรกิจและการจัดทำงบประมาณการเงินล่วงหน้า


รายชื่อหน่วยงานที่จัด In-Company Training ปี 2560

หลักสูตรที่ฝึกอบรม

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริษัท อเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด) จำก้ด
บริษัท เอเพ็กซ์เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร : การทำแผน Business Continuity Plan : BCP และ Business Impact Analysis : BIA


บริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

หลักสูตร : การบริหารความเสี่ยงขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร : การติดตามและประเมินผลโครงการตามมาตรฐานสำนักงบประมาณและ สคร. สำหรับรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ Cost Benefit Analysis


มหาวิทยาลัยนครพนม

หลักสูตร : การเขียนแผนธุรกิจลารจัดทำงบประมาณการเงินล่วงหน้า

ทำไมต้องเลือกเรา Why choose us?

สถาบันอินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่
มีประสบการณืในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของรัฐและรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศมาอย่างยาวนาน ถ้าองค์กรต้องการเพิ่มความรู้ ทักษะ ที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในธุรกิจของท่านอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรออกแบบเฉพาะ EXECUTIVE'S YOU

หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะเจาะจง

  หลักสูตรที่ออกแบบสำหรับ in-company โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ
  ในหลักสูตรที่บรรยาย และมีโปรแกรม
  Excel Template ที่สามารถนำไปใช้
  งานได้จริงที่พัฒนาขึ้นมาโดยทีมงาน
  ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันที่มีความรู้
  ในหลักสูตรที่อบรมอย่างแท้จริง

  หลักสูตรที่เปิดอบรมภายใน In-Company
 • หลักสูตร Credit Risk Management for Financial Corporate
 • หลักสูตร Operational Risk Management (Advance)
 • หลักสูตร Detecting, Preventing, and Reporting Internal and External Fraud
 • หลักสูตร Risk Management & Internal Control Analysis (Advance)
 • หลักสูตร Developing a Fraud Risk Management Program for Your Organization

วิทยากรระดับผู้นำ professional

 • วิทยากรชั้นนำระดับประเทศ
 • วิทยากรที่บรรยายมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายตามสถาบันการศึกษาของรัฐชั้นนำหลายแห่ง